Tuần Lễ Học Tập Suốt Đời

            Thực hiện công văn số 1771/SGDĐT-GDTX-CN ngày 10/9/2018 của sở giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018. Công tác phối hợp: nhà trường, các hội và các ban ngành đoàn thể cấp xã. Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 trong toàn trường.Thời gian tổ chức: Ngày 1/10/2018 – 7/10/2018.Địa điểm: Tại trường PTDTBT Tiểu học Keo Lôm.