Tập huấn quy trình đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

           Ngày 19/4/2019 Trường PTDTBT tiểu học Keo Lôm tổ chức tập huấn quy trình đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học do đ/c Phạm Thị Liển PHT chủ trì và triển khai đánh giá  Chuẩn Hiệu trưởng và cô Triệu Thị Thân triển khai Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học để mọi người trong trường lắm được Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Do đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục và nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời gian tới. Cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trường học tham gia tập huấn cần nắm rõ mục đích của việc quy định về Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên để triển khai thực hiện đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên hàng năm đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, cụ thể:căn cứ để cán bộ quản lý, giáo viên tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá phẩm chất, năng lực của hiệu trưởng, giáo viên; xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; lựa chọn, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán.Để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý và phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên cơ sở giáo dục .Qua buổi  tập huấn giáo viên trong trường đã nắm được những điểm mới, mục đích, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.